Projekt

Język chiński dla Europejczyków

Projekt "Chinese for Europeans" powstał z chęci ułatwienia kontaktów dwustronnych pomiędzy Europą (Unią Europejską) a Chinami. Według wskazań Eurostatu co roku rośnie import i eksport pomiędzy oboma partnerami. Systematycznie rośnie też liczba studentów i turystów odwiedzających Chiny. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie materiały edukacyjne związane z nauką języka chińskiego w postaci profilowanych kursów dla przedsiębiorców, turystów, studentów i dzieci.

Produktem projektu jest pięć modułów lekcyjnych na poziomie A1 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), które dostępne są w 23 oficjalnych językach UE.

Celem projektu "Chinese for Europeans" jest: przybliżenie języka chińskiego oraz kultury Chin użytkownikom z terenu UE bez względu na ich wiek (9-99+). Projekt umożliwia podniesienie kompetemcji językowych i kulturowych. Jednym z zadań projektu jest promowanie kształcenia ustawicznego (w ciągu całego życia) oraz wspieranie dialogu międzykulturowego. Wszystko to zostało osiągnięte dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod i narzędzi ICT/IT (np. nauczanie z wykorzystaniem telefonów komórkowych, micro-learning, etc) w procesie kształcenia na odległość (przez internet).

Cele szczegółowe projektu to: dostarczenie bezpłatnych i łatwo dostępnych materiałów edukacyjnych dla Europejczyków wybierających się do Chin w celach osobistych, zawodowych, edukacyjnych i turystycznych. Nasz projekt ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów między obywatelami państw członkowskich UE a imigrantami chińskimi, podnosić motywację Europejczyków do uczenia się języka chińskiego oraz zachęcać do pokonywania turdności z tą nauką związanych.

O Chinach

Obecnie Chiny są drugim co do wielkości partnerem handlowym Europy. Dane Eurostatu wskazują, że wymiana handlowa pomiędzy oboma partnerami rośnie z roku na rok. Zgodnie z założeniami unijnego dokumentu "Chiny. Dokument strategiczny 2007-2013" kontakty bilateralne będą rozwijać się i obejmować coraz to nowe obszary działalności. Oprócz kontaktów handlowych, rosnąć będzie także liczba projektów związanych z edukakcją i kulturą. Dlatego tak istotne jest przybliżenie obywatelom UE języka chińskiego, chińskiej kultury i sposobu myślenia.

Według różnych źródeł, w tym autoryzowanych przez chińskie władze, około 25-40 milionów ludzi na całym swiecie uczy się języka chińskiego i liczba ta szybko rośnie. Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że statystyki uwzględniają osoby chińskiego pochodzenia mieszkające poza granicami kraju, a nawet mniejszości narodowe żyjące na terenie Chin. Tymczasem wiekszość Europejczyków uważa język chiński za zbyt trudny i nawet nie próbują rozpoczynać jego nauki. By promować współpracę między UE a Chinami, Komisja Europejska sfinansowała program Wymiany Szkoleniowej dla Menedżerów UE- Chiny ( EU-China Managers Exchange and Training Programme, METP), który okazał się sukcesem, należy jednak dodać, że tylko jedna trzecia posiadających taką możliwość studentów europejskich wyjechała w tym czasie do Chin.

Język chiński może wydawać się Europejczykowi bardzo trudny ze względu na dużą odmienność od języków europejskich. Do nauki języka chińskiego zraża często skomplikowany system znaków, tonalność, trudna wymowa itd. Kolejnym ważnym czynnikiem jest dostępność kursów językowych. Potencjalnego słuchacza do nauki języka chińskiego na tradycyjnych kursach zniechęca najczęściej brak funduszy, czasu i motywacji. Kolejną barierą jest brak materiałów dydaktycznych i metodycznych umożliwiających dostosowanie nauki do wieku i potrzeb odbiorców.