Projekt

Čínština pre Európanov

Projekt "Chinese for Europeans" vznikol so zámerom zjednodušiť vzájomné kontakty medzi Európou (Európskou úniou) a Čínou. Podľa štatistík Eurostatu, vzájomný import a export obidvoch partnerov stále rastie. Systematicky tiež vzrastá počet študentov a turistov, ktorí navštevujú Čínu. Projekt je odpoveďou na potreby týkajúce sa vzdelávacích materiálov pre náuku čínštiny v podobe profilovaných kurzov pre podnikateľov, turistov, študentov a deti.

Produktom projektu je päť modulov lekcií na úrovni A1 (v súlade s Európskym systém opisu jazykového vzdelávania), ktoré sú dostupné v 23 oficiálnych jazykoch EÚ.

Cieľom projektu "Chinese for Europeans" je: priblíženie čínskeho jazyka a kultúry Číny užívateľom z EÚ bez ohľadu na ich vek. Projekt umožňuje užívateľom zvýšiť ich jazykové a kultúrne kompetencie. Jednou z úloh projektu je propagácia celoživotného vzdelávania a podpora medzikultúrneho dialógu. Všetko bolo dosiahnuté vďaka použitiu inovatívnych metód a nástrojov ICT/IT (napr. učenie na mobilných telefónov, mikroučenie, ap.) v procese diaľkového vzdelávania (online cez internet).

Špecifické ciele projektu: dodanie bezplatných a ľahko dostupných vzdelávacích materiálov pre Európanov, ktorí plánujú navštíviť Čínu z osobných, profesionálnych, vzdelávacích alebo turistických dôvodov. Náš projekt má pomôcť pri nadväzovaní kontaktov medzi občanmi členských štátov EÚ a čínskymi imigrantmi, motivovať Európanov k intenzívnejšej náuke čínštiny, ako aj povzbudzovať pri prekonávaní prekážok počas štúdia čínštiny.

O Číne

Čína je aktuálne druhý najväčší obchodný partner Európy. Podľa údajov Eurostatu, obchodná výmena medzi obidvoma partnermi každý rok rastie. Podľa predpokladov dokumentu EÚ "Čína. Strategický dokument 2007-2013" bilaterálne kontakty sa budú naďalej rozvíjať a budú zahŕňať stále nové oblasti. Okrem obchodných kontaktov bude rásť aj počet projektov súvisiacich so vzdelávaním a kultúrou. Preto je také dôležité priblížiť občanom EÚ čínštinu, čínsku kultúru a spôsob čínskeho myslenia.

Podľa rôznych zdrojov, vrátane zdrojov autorizovaných čínskou vládou, sa v súčasnosti okolo 25-40 miliónov ľudí na celom svete učí čínštinu, a toto množstvo neustále rastie. Treba ale zohľadniť, že štatistiky zohľadňujú aj osoby, ktoré majú čínsky pôvod a bývajú mimo Číny, a dokonca aj národnostné menšiny žijúce na území Číny. Na druhej strane, väčšina Európanov považuje čínštinu za príliš ťažkú, preto sa ju ani nepokúšajú naučiť. Európska komisia, s cieľom propagovať spoluprácu medzi EÚ a Čínou, financovala Program výmeny a školenia manažérov EÚ-Číny (EU-China Managers Exchange and Training Programme, METP). Program bol veľmi úspešný, ale musíme dodať, že iba tretina európskych študentov, ktorí mali takú možnosť, navštívila v tom čase aj Čínu.

Čínština sa môže Európanovi zdať ako veľmi ťažká, a to vzhľadom na veľký rozdiel v porovnaní s európskymi jazykmi. Od učenia sa čínštiny často odrádza komplikovaný systém znakov, tónickosť, ťažká výslovnosť ap. Ďalším dôležitým faktorom je dostupnosť jazykových kurzov. Potenciálnych študentov čínštiny tradičnou formou odrádzajú najčastejšie chýbajúce finančné prostriedky, čas či slabá motivácia. Ďalšou bariérou sú chýbajúce didaktické a metodické materiály umožňujúce prispôsobiť vzdelávací proces veku a potrebám príjemcov.